Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Bertrand - Pfeiffer


Kancelaria Adwokacka adwokat Patrycji Bertrand – Pfeiffer zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Siedziba Kancelarii mieści się w Luzinie przy ul. Krótkiej 4.

Kancelaria udziela pomocy doraźnie oraz na zasadzie stałej współpracy. Miejscem świadczenia usług może być siedziba Kancelarii lub siedziba bądź oddział przedsiębiorstwa.

Kancelaria zapewnia świadczenie pomocy prawnej z zachowaniem najwyższej staranności z poszanowaniem zasady poufności oraz etyki adwokackiej. Kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami z dziedzin pozaprawnych, w szczególności rzeczoznawcami oraz doradcami podatkowymi.

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie i może przybrać postać rozliczenia ryczałtowego, godzinowego bądź za poszczególną czynność. Wysokość wynagrodzenia oparta jest o obowiązujące przepisy, charakter i zawiłość sprawy. Honorarium i sposób rozliczeń jest ustalany w sposób uwzględniający preferencje osoby, decydującej się na powierzenie swojej sprawy.

Adwokat Patrycja Bertrand – Pfeiffer ukończyła jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz roczne studia na francuskim Université de Caen na wydziale Droit et Sciences Politiques.

Pięcioletnie studia magisterskie ukończyła w okresie czterech lat, broniąc pracy magisterskiej pod redakcja prof. Zajadło.

W trakcie studiów zagranicznych adwokat Patrycja Bertrand - Pfeiffer poszerzyła swoją wiedzę w zakresie prawa europejskiego oraz prawa francuskiego, a zgromadzone tam doświadczenie z powodzeniem wykorzystywała w dalszej praktyce zawodowej z elementem międzynarodowym.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, której obecnie jest członkiem. W czasie aplikacji adwokat Patrycja Bertrand – Pfeiffer zdobywała doświadczenie współpracując z trójmiejskimi kancelariami, gdzie poszerzała wiedzę w sprawach, będących specjalizacjami doświadczonych trójmiejskich adwokatów. Powyższe umożliwia jej łączyć wzorce klasycznej metodyki pracy adwokata z nowoczesnym podejściem do problemów swoich Mandantów. Aplikację adwokacką ukończyła z wyróżnieniami tak w zakresie prawa karnego, jak i cywilnego oraz uzyskała prawo do wykonywania zawodu.

Doświadczenie oraz zrozumienie ludzkich problemów nabyła także udzielając pomocy prawnej pro bono, w szczególności kobietom pokrzywdzonym przemocą domową oraz osobom, które zostały doświadczone przez klęski żywiołowe.

Adwokat Patrycja Bertrand – Pfeiffer włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, zarówno na gruncie prawa cywilnego, karnego, jak i administracyjnego. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,  prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz w sprawach ze stosunku pracy. Adwokat Patrycja Bertrand – Pfeiffer z powodzeniem reprezentowała Mandantów w postępowaniach cywilnych z dziedziny:

ubezwłasnowolnienie

rozwód

separacja

ustalenie kontaktów z dzieckiem

alimenty

w przedmiocie władzy rodzicielskiej

podział majątku wspólnego

stwierdzenie nabycia spadku

dział spadku

zachowek

naruszenie posiadania

odwołanie darowizny

o uchylenie uchwał spółdzielni mieszkaniowych

o ustalenie treści ksiąg wieczystych

o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste

w postępowaniu wieczystoksięgowym

w przedmiocie służebności gruntowych

zasiedzenie

zniesienie współwłasności

umowy wynikające z prawa bankowego, w tym kredyty we frankach szwajcarskich

polisolokaty

roszczeń z umów: dzierżawy, najmu, pożyczek, roboty budowlane, sprzedaży oraz zlecenia

ubezpieczenia (OC, AC, NNW) w tym roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienia

Upadłości konsumenckiej
W postępowaniu egzekucyjnym

Ponadto Kancelaria zapewnia obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz w postepowaniu jurysdykcyjnym przed Sądem. Zapewnia pomoc Pokrzywdzonym oraz pozostałym uczestnikom postępowania karnego w każdej jego fazie. Reprezentacja w postępowaniu karnym obejmuje również postępowanie karne wykonawcze, postępowanie karne skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia oraz sprawy o przestępstwa gospodarcze.

Świadczone usługi obejmują także reprezentację przed organami administracji publicznej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, osób prawnych oraz instytucji, dla których zakres usług ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb każdego podmiotu.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Patrycja Bertrand – Pfeiffer
ul. Krótka 4; 84 – 242 Luzino
kom. 502 - 069 - 066
e-mail: patrycja.bertrand-pfeiffer@adwokatura.pl
NIP: 5882309089; REGON:380091212
NRB MBank: 83 1140 2004 0000 3702 7766 6458

Preferowany kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania.